Zděné konstrukce dělíme na:


 • nosné konstrukce (stěny, sloupy, pilíře)
 • výplňové konstrukce, kdy nosná část budovy je tvořena např.betonem, ocelí apod.
 • nenosné konstrukce (příčky)

Požadavky na nosné konstrukce zdiva

Statická funkce
Statická funkce je hlavní funkcí nosných stěn, sloupů a pilířů. Úkolem je přenášet zatížení z konstrukcí nad nosnou zdí do konstrukcí pod ní. (například do základových pásů). Tyto konstrukce bývají svázány a ztuženy vodorovnou konstrukcí – tzv. Věncem.


Protipožární funkce
Zděné konstrukce musí splňovat také hledisko požární bezpečnosti. Každá kon-strukce má svou požární odolnost v návaznosti na určité stavební hmoty, ze které je prove-dena. Jednotlivé stupně požární bezpečnosti se pohybují od 15 do 180 minut.


Architektonická funkce
Nosné zdivo většinou charakterizuje svým uspořádáním základní dispozici půdorysu budovy a tak se podílí svou měrou také na variabilitě fasády. Správná architektonická funkce budovy zajišťuje bezproblémové užívání nemovitosti.


Akustická funkce
Stěny musí vyhovovat požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost. Zdivo o plošné hmotnosti větší než 350 kg/m2 většinou tomuto požadavku vyhoví.


Akustickou funkci zajistíme:

 • hmotností zdiva
 • ozdělením konstrukcí vzduchovou mezerou

Zděné konstrukce

Základní charakteristikou zděných konstrukcí je jejich sestavení z vyskládaných malých kusových stavebních prvků dle určitých konstrukčních zásad. Stavební prvky se v ložné – vodorovné spáře a styčné – svislé spáře spojeny maltou nebo lepidlem. Možné je také zdění suché – bezmaltové zdění. Jednotlivé prvky zdí mohou být vyrobeny z:


 • pálených cihel a tvárnic
 • nepálených cihel
 • vápenopískových cihel
 • betonových tvárnic
 • pórobetonových tvárnic
 • kamene, apod.

Princip zdění
Jednotlivé cihly, tvárnice se kladou tak, aby vyskládané vedle sebe tvořily souvislou vodorovnou plochu – ložnou spáru a zároveň aby se v jednotlivých řadách překrývaly – vy-tvořily vazbu. Ložné spáry musí být vodorovné a styčné svislé. Vyskládání jednotlivých prvků musí zajistit rovnoměrné roznášení zatížení.


Zdivo je pevná stavební struktura, vzniklá spojováním různých materiálů (kámen, cihla, tvárnice, dřevo) maltou nebo jiným pojivem. Vedle toho se někdy hovoří i o litém zdivu (beton). Materiál i způsob zpracování často charakterizuje určitou dobu a stavební sloh. Zdivo se dělí na režné nebo lícové a zdivo, určené k omítání („pod omítku“). Režné zdivo vyžaduje lepší materiál (lícovka) i opracování, aby odolávalo vlivům počasí. Zvláštním druhem zdiva je zdivo pro klenby.


Druhy zdiva obecně: