Zpracování PD ke stavebnímu povolení

Pro naše klienty zajišťujeme jak individuální projekty staveb, tak jim můžeme nabídnout z našho velkého množství opakovaných projektů, které pro jejich pozemek upravíme, osadíme do terénu a napojíme na inženýrské sítě. Část opakovaných projektů, které nabízíme si lze prohlédnout na našich internetových stránkách. V případě individuálních projektů klientovi vycházíme vstříc ve všech jeho požadavcích a tyto sjednotíme s platnou legislativou a normami ve stavebnictví tak, aby klient byl spokojený s výsledkem. Nejdříve pro něho vypracujeme několik studií a po jejím odsouhlasení projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V rámci projektové činnosti pro klienta provedeme i vizualizaci objektu s osazením do fotografie. Rovněž provádíme i vizualizace interiérů a koupelen.

Zpracování prováděcí dokumentace stavby

Prováděcí dokumentace stavby je již podrobná dokumentace, která řeší detaily a všechny podrobnosti objasňující prováděcí firmě jak kterou konstrukci správně zrealizovat. Obsahuje výpisy výrobků zabudovaných do stavby, popisy netradičních stavebních postupů, požadavky na požární ochranu staveb, požadavky na bezpečnost práce při provádění a další potřebné údaje v předepsaném rozsahu příl.č.2 vyhlášky č. 499/2006 /Sb.

Zaměření stávajícího stavu stavby

Při rekonstrukci stavby je nutno před zahájením projekčních prací zajistit dokumentaci stávajícího stavu objektu. Ve většině případů se tato dokumentace nedochovala a proto je nutno provést měření na místě samém včetně sond do konstrukcí a projektantem zpracovat dokumentaci stávajícího stavu. Aby projektant včetně statika mohli navrhnout a vyprojektovat rekonstrukci nemovitosti je nutné rovněž odkrýt některé části nosných konstrukcí, posoudit krovy a další stavební konstrukce. Rovněž se současně provádí posouzení stavu hydroizolace objektu a jeho tepelně technické parametry.

Výkon inženýrské činnosti

Součástí stavebního řízení je i zajištění potřebných vyjádření zúčastněných institucí a úřadů, se kterými je nutno jednat a splnit jejich podmínky. Dále je nutno zajistit vytyčení jednotlivých sítí, dohodnout místa napojení a zajistit další důležitá vyjádření dle pokynů místně příslušného stavebního úřadu. Všechny tyto práce jsou shrnuty pod pojmem inženýrská činnost.

Technický dozor investora

V případě, že stavebník se rozhodne pro stavu pomocí  stavební firmy je vhodné si zajistit nezávislý technický dozor investora, který kontroluje dodržování stavby dle schválené dokumentace, dodržování technologických postupů, kontroluje zakrývané konstrukce, je u vytyčení stavby, kontroluje kvalitu dodaných materiálů a provádí další práce pro ochranu stavebníka. Kontroluje také čerpání rozpočtu. Všechny tyto úkony jsou shrnuty pod pojmem technický dozor investora a my je provádíme pro naše klienty.